निक्षेप

 
१. साधारण बचत खाता ७%
२. दैनिक बचत खाता ६.५%
३. क्रमिक बचत खाता ६ महिने ९%
४. क्रमिक बचत खाता १ बर्षे ९.२%
५. क्रमिक बचत खाता २ बर्षे ९.५%
६. क्रमिक बचत खाता ३ बर्षे १०%
७. आवधिक वचत खाता (एकमुष्ठ ब्याज) ६ महिने ८.५%
८. आवधिक वचत खाता (एकमुष्ठ ब्याज) १ बर्षे ९%
९. आवधिक वचत खाता (एकमुष्ठ ब्याज) २ बर्षे ९.५%
१०. आवधिक वचत खाता (एकमुष्ठ ब्याज) ३ बर्षे १०%
११. आवधिक वचत खाता (त्रैमासिक ब्याज) ६ महिने ८.२%
१२. आवधिक वचत खाता (त्रैमासिक ब्याज) १ बर्षे ८.७%
१३. आवधिक वचत खाता (त्रैमासिक ब्याज) २ बर्षे ९.३%
१४. आवधिक वचत खाता (त्रैमासिक ब्याज) ३ बर्षे ९.८%